1. Paragraphs discussion for Lab. ( one page of single space.)2. Reading response. ( one page of single space.)Read the other files.In the essay, briefly discuss what you learned from each reading, link to your previous experience or knowledge, and pose questions for discussion.The response should combine all the materials as a whole, do not write separate responses for each one.Additional info for the course:This course explores various approaches of landscape planning analysis from site to regional scale. The major contents are:•Understanding and managing landscapes: Urban tree inventory and analysis, watershed planning, forest management, regional open space planning, integrated strategic landscape assessment• Projecting future landscapes: Future l and use change probability analysis, land use implications of Urbanism Next, urban heat vulnerability analysis•Planning and analytical process: Participatory planning, advanced suitability analysis using Analytic Hierarchy Process (AHP)
lab_3_instruction_r.pdf

lab_3_presentation.pdf

lab3worksheet.xlsx

may_28_analytic_hierarchy_process_video.pdf

may_28_hossain_et_al_2009.pdf

Unformatted Attachment Preview

012314526
71!ÿÿÿ
789ÿÿ ÿÿÿ
789:89;9<9=>ÿ@=AB8CB8DBAÿE:FFG=9;9BCÿH:8ÿIJB8FKLÿE:FH:8;ÿM;8BB;ÿ
NB;8:H9;ÿ9=ÿOG>B=Bÿ
ÿ
ÿÿ89PÿQÿQÿRÿQÿQÿÿÿ 81 ÿ88ÿ8ÿQÿ
8ÿ8ÿ8 ÿ9(8ÿ88ÿÿ S(ÿÿ88ÿQÿ8 ÿQÿ8ÿ
-89ÿÿR (ÿÿ 8ÿÿ8ÿ,98 ÿT8ÿ8 ÿU,TVÿSSÿ8 ÿ
8ÿQ8-ÿ&ÿ ÿSÿÿ89ÿÿÿRÿ8 ÿR8 ÿSÿQÿÿÿ(Qÿ
8ÿ)ÿ8 8(ÿ8 ÿQÿÿ #ÿÿÿ(ÿÿ ÿSÿ(ÿ
 ÿ- ÿÿ
ÿ
&ÿ89ÿÿ8ÿSÿ-(ÿW%ÿTXÿ 8Yÿ2ÿÿÿÿÿÿÿÿ89ÿ
8 ÿÿS8ÿ8ÿ ÿ8ÿ8 8(ÿ#ÿ-(ÿ ÿÿÿ8 ÿ
 8 8ÿQÿUÿ 8ÿ8 ÿÿ8 (ÿSÿ8ÿ-(ÿ8VPÿÿ89ÿ
 ÿQ8ÿSÿ9(ÿ8ÿ ÿÿ ÿÿ 8″ÿÿ ÿ - ÿSÿ
ÿ89ÿÿ
ÿ
ZK[ÿDB8D9B]ÿ
ÿ
2 *98ÿ8ÿ)ÿ88ÿU ÿSÿ(Vÿ
4 )ÿÿ ÿSÿ ÿ
 ^88ÿ,Tÿ_ÿ&ÿ^8 (ÿ^-ÿ-8ÿU ÿSÿ(Vÿ
3 8ÿ8ÿÿ88ÿSÿÿ40ÿ9”ÿÿU4RVÿ
0 W’ÿ9”ÿÿÿÿ88ÿU4RVÿ
ÿ
[;K9=ÿL:`KLÿabMÿAK;KÿcA:=BÿH:8ÿd:Geÿ
f8″ÿ(ÿQ ÿSÿÿ(ÿ8ÿ8 ÿ(ÿÿ88ÿSÿÿ(ÿQ ÿSÿ
gÿ=Ldÿ;JBÿ;]:ÿJ9>JL9>J;BAÿLKdB8CÿK8Bÿ=B`BCCK8dÿH:8ÿ;J9CÿLK[hÿ;JB8ÿH9LBCÿc;JBdÿK8Bÿ
DB8dÿLK8>BeÿK8Bÿ:i;9:=KLÿH:8ÿd:G8ÿ8BHB8B=`Bhÿÿ&ÿ8ÿSÿ8ÿ-(ÿ8ÿSÿ(ÿ
 ÿXÿ8-ÿ8ÿSÿ22ÿ!Pÿ(ÿ Xÿ8-ÿÿ(ÿ ÿÿ(ÿ ÿ
3ÿ8 ÿÿ8-ÿ8ÿ89ÿ ÿQÿÿSÿ
ÿ
ZKdB8Cÿ
j9LBÿkKFBÿ
j9LBÿM9ÿ:=??@AB;B8Cÿ=Dÿ:=A:8EAÿ
3ÿFÿÿÿG ÿHÿG ÿI8ÿ98ÿH ÿ7G*ÿ&ÿÿ8ÿHÿ
 8ÿ1 ÿ88ÿ8ÿ7G*ÿ8ÿ88(ÿÿÿ1 8 ÿ
G (ÿ)-(ÿJ,)ÿG Kÿÿÿ ÿ8ÿÿ 8 ÿHÿ ÿÿ ÿ
HÿÿHÿH8ÿ
LI(ÿM8 ÿ
L4(ÿM8 ÿ
LNÿÿM-(ÿ
LMÿFÿ89ÿ
ÿ8’ÿ8ÿ4 1)Hÿ ÿHÿ ÿÿ3ÿ8ÿJ2ÿÿ3Kÿ
98ÿ ÿÿ 9ÿHÿH8ÿ8ÿ9”ÿÿ8ÿ&ÿ ÿÿ9”ÿÿFÿ
ÿ ÿ8 OÿFÿFÿÿC898:;ÿP9=:QÿRE=@>CÿSB;TÿUÿ=EÿVÿDW:;=ECÿ
8ÿÿÿ ÿHÿ ÿX%Oÿ3ÿÿÿÿ-8ÿÿÿHÿHÿG G ÿÿ
ÿ
)ÿÿ
2* ÿ19ÿ&89ÿHÿYG HG Zÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
4ÿ
11 1 112! 2”2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361
4126
012314526
789ÿÿ ÿÿÿ
71!ÿÿÿ
ÿ
4ÿ)ÿ9(ÿ89ÿÿÿ7898:;ÿ=9>:?ÿ@A>BCDÿEF;GÿHÿIJKÿLÿMI:;>ADÿ
NO O ÿPÿÿ*.ÿO O ÿPÿ3ÿ
NO”ÿ8(ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
11 1 112! 2”2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361
126
012314526
71!ÿÿÿ
789ÿÿ ÿÿÿ
ÿ
ÿ
ÿ0ÿ ÿ7ÿÿ89ÿ89ÿ
3ÿ.ÿ”ÿ8 8 ÿ9ÿ88ÿ9ÿ4:ÿ88ÿ9ÿ4:ÿ;)ÿ<8=ÿ9ÿ8 ÿ ÿ>ÿ;8 8 =ÿ
?&ÿ-8(ÿ8@ÿ@ ÿ88ÿ> ÿ-ÿ4555ÿ88ÿÿ (ÿ6ÿ88ÿ
ÿ
ÿ
3ÿ
11 1 112! 2”2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361
3126
012314526
71!ÿÿÿ
789ÿÿ ÿÿÿ
0ÿ. -ÿÿ8ÿ78 8 9ÿ8 ÿ8ÿÿ:(ÿ;ÿ88ÿ78 8 29ÿ
ÿ
ÿ
<ÿ)ÿÿ78 8 29ÿ8(ÿ=ÿÿ"ÿ>9ÿ4ÿ?89ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
0ÿ
11 1 112! 2”2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361
0126
012314526
71!ÿÿÿ
789ÿÿ ÿÿÿ
+ÿ,ÿÿÿÿÿ8ÿÿ88ÿÿ)8ÿ9*ÿ4,!:ÿ8 ÿÿ
8ÿ9”ÿÿ ÿÿ;ÿ8ÿÿ 8ÿ
6ÿ* ÿÿÿ98<ÿ8-ÿÿ8 ÿÿÿ ÿ &ÿ8ÿ (ÿ40ÿ9"ÿÿ 8=ÿ) ÿ8ÿÿ40ÿ9"ÿÿÿ 11 1 112! 2"2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361 ÿ 7ÿ 7126 012314526 71!ÿÿÿ 789ÿÿ ÿÿÿ ÿ 89:;<:9=>?@ÿ=ABÿCBD;B?=9@BÿEFÿ=ABÿ9DB9ÿG>=Aÿ?Eÿ=DBBÿ;9?ECHÿ;EIBDÿ9?Jÿ=ABÿ9DB9ÿ
9FFB;=BJÿKHÿ=ABÿLMNÿG9OÿJE?Bÿ9?Jÿ=ABHÿGBDBÿ9JJBJÿ=Eÿ=ABÿBP;B:ÿJ9=9OB=ÿ=A9=ÿHE<ÿ G>::ÿKBÿGEDQ>?@ÿG>=ARÿNFÿHE<ÿG9?=ÿ=Eÿ:B9D?ÿ9KE<=ÿ=A>OSÿOBBÿTU9KVWEC=>E?9:Xÿÿ
ÿ
89:;<:9=>?@ÿ=ABÿY9?Q>?@OÿÿZÿ[ED9:>]>?@ÿJ9=9ÿ
^_ÿ_ÿ_ÿ8 “ÿÿ40ÿ9”ÿÿ98ÿ ÿ ÿ8ÿÿÿ8 (ÿ
-ÿ̀-ÿaÿ,b ÿ̀8 ÿ ÿa8ÿ ÿÿÿ 8ÿÿ9”ÿÿÿ
8ÿ ÿ_8(ÿ̀_ÿ 8’ÿ88ÿaÿÿ8-ÿ ÿÿ8 ÿ8 ÿcÿ5dÿedÿ2fÿ
!(ÿ8″ÿ 8e ÿ8 ÿ ÿ-8ÿa ÿ8ÿaÿ̀ÿ_ÿÿÿ-88 ÿ
a ÿ5ÿÿ2ÿaÿ8ÿaÿÿ
ÿ
2 * ÿÿ8ÿ_”ÿ_ÿ8ÿÿ88ÿaÿÿ40ÿ9”ÿÿ
4 gÿ 8eÿhÿ ÿ-8ÿaÿÿaÿ89ÿ
i&(ÿj8eÿk8ÿlj8ec!m !m4+fÿ
i&(ÿjÿk8ÿlÿjÿc!m !m4+fÿ
ÿ8ÿ-8ÿ8ÿÿaÿ 8eÿ8 ÿ ÿ-8ÿaÿ8ÿ89ÿ
ÿ,ÿÿ8 ÿa ÿÿaÿ 8eÿ8 ÿ ÿ-8ÿaÿ8 ÿ (ÿ
+ÿ
11 1 112! 2”2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361
+126
012314526
71!ÿÿÿ
ÿ
ÿ
789ÿÿ ÿÿÿ
ÿ
6ÿ
11 1 112! 2”2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361
6126
012314526
71!ÿÿÿ
789ÿÿ ÿÿÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
6ÿ
11 1 112! 2”2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361
6126
012314526
71!ÿÿÿ
789ÿÿ ÿÿÿ
 7 8’ÿ88ÿ8ÿ8ÿ88ÿ8ÿ8ÿ89ÿÿÿ8 8ÿ
9: ;19 8: ;ÿ
&ÿ 8ÿÿ8 ÿ89ÿ8ÿ8ÿ9”ÿÿÿ
9ÿ5ÿ<ÿ:ÿ<ÿ2=ÿ>ÿ5ÿ9ÿÿ8ÿ-8=ÿ8 ÿ2ÿ9ÿÿ ÿ;ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
11 1 112! 2”2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361
ÿ
25ÿ
25126
012314526
71!ÿÿÿ
789ÿÿ ÿÿÿ
ÿ
89:;<:9=>?@ÿ=ABÿC9?D>?@EFÿÿG9HHB=IEÿC9?D>?@ÿÿJB;A?>KUUBV>9=BÿHBEWÿ?@7*,<&ABÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 11 1 112! 2"2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361 ÿ 2ÿ 2 126 012314526 71!ÿÿÿ 789ÿÿ ÿÿÿ 3788ÿÿ8# (ÿ9ÿ.8 "ÿ:ÿ; ÿ; ÿ9ÿ8ÿ89ÿ8 ÿÿ <=),>?ÿÿ88ÿÿ8ÿÿ9ÿ8ÿ89
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
11 1 112! 2”2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361
ÿ
ÿ
23ÿ
23126
012314526
71!ÿÿÿ
789ÿÿ ÿÿÿ
ÿ
0788ÿ1-8ÿÿ1-8ÿ)ÿ8ÿ&8ÿ)ÿ1ÿ9ÿ ÿ
ÿ
9.8 “ÿÿ6ÿ89ÿ98ÿ ÿÿ8-8ÿ:ÿÿÿ8ÿ2:ÿ;ÿÿ8ÿ
6ÿ
<&ÿ,ÿ=8.1>0?ÿ
<,ÿ=5?ÿÿ ÿÿ ÿ +.8 "ÿÿÿ-ÿÿÿÿÿÿ;ÿ <.8 "ÿ2ÿ8ÿ;ÿ-8ÿ6@ÿ.8 "ÿ6ÿ8ÿ;ÿ-8ÿAÿ6ÿ <,ÿ=5?ÿÿ ÿÿ ÿ 20ÿ 11 1 112! 2"2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361 20126 012314526 789ÿÿ ÿÿÿ 71!ÿÿÿ ÿ ÿ 9:;<:;=;>;?@ÿ=ABÿCDÿE?FB:GB:HBFÿIJÿ
977ÿÿ:ÿ40ÿ=&ÿ8ÿÿ9”ÿ>ÿ
9&ÿ,ÿ?:.1@0Aÿ
26ÿ
11 1 112! 2”2#$%&$'( )*8*+,-3./012345361
26126
012314526
71!ÿÿÿ
789ÿÿ ÿÿÿ
ÿ
ÿ
&ÿ40ÿ9”ÿÿ8ÿ ÿ’ÿ7ÿ-ÿ7 ÿ7 ÿÿ- ÿ7ÿ
 8ÿ 7ÿÿ78ÿ
ÿ
9::;<=>?=@ÿBCD>;::;E=ÿFGH=IH:ÿDJÿKHJÿLMÿ>;N=;
.
/
25
+
ÿ


ÿ
7

ÿ
4
7
8
ÿ
3
7
4
1

ÿ
7ÿ37 31

0123456

0121ÿ456678295

0121ÿ5 ÿ27ÿÿ122927ÿ2167

787 217ÿ171ÿ17827ÿÿ9ÿ27 7127ÿÿ5 7

9592ÿ5 61295

787 217ÿ171ÿ92ÿ5ÿ277ÿ81 5 ÿ857

 7 657ÿ5 61295

5756ÿ9ÿ572

5756ÿ92ÿ5ÿ81

9167ÿ5 61295

5 61295 ÿ92ÿ69927ÿ 69

7676ÿ5 61295

5 61295 ÿ7 92

0123456

01234567689ÿ44

01
2
34
5
6
7
ÿ
4
4
ÿ

1
2
ÿ
4
5
5
ÿ
4
2
6



ÿ


6
8
9
ÿ

ÿ
12354
36834368
ÿ

4
3
ÿ
4
2
6


ÿ
4

2
1


ÿ

6

ÿ

1
3
4
2

ÿ

455ÿÿ5514ÿÿ9″2415ÿÿ48ÿÿÿÿÿÿÿ689ÿÿ!6

ÿ

ÿ

6
8
9
ÿ
 ÿ31ÿ

0123456

012345ÿ
7ÿ89224 ÿ9ÿ414











0123456

01234215678ÿ5 ÿ17678ÿ
ÿ155ÿ17678ÿ3764





0123456

012312425267ÿ49 ÿ ÿ6 11ÿ3
13

0123456

0123ÿ56578919ÿ ÿ23ÿÿ937323ÿ63933ÿ7ÿ9

012331ÿ15678795ÿ317 

012331ÿ15678795ÿ738

Original Data
FIDBlkGrp
410390010022
410390023011
410390026002
410390027002
410390029021
410390031012
410390031013
410390031024
410390039001
410390039002
410390040001
410390040003
410390042001
410390042002
410390042003
410390043001
410390043002
410390043003
410390043004
410390044011
410390044012
410390044014
410390044032
410390044033
410390045021

Area with No
Area
Canopy
affected
Cover
Disabled
by UHI High
Elderly
Temperature
Population
Household
Zone in Poverty
79.06%
18.93%
16.48%
25.09%
38.32%
90.74%
73.58%
23.05%
17.43%
23.75%
88.54%
34.02%
18.75%
16.68%
5.86%
84.89%
38.65%
20.21%
15.49%
32.70%
83.67%
53.56%
19.57%
30.52%
17.65%
80.84%
55.57%
17.79%
19.97%
7.83%
85.60%
71.78%
17.79%
19.21%
23.52%
83.41%
21.77%
11.43%
15.81%
42.51%
84.67%
6.49%
21.77%
11.42%
44.98%
81.61%
84.52%
21.77%
17.15%
53.64%
69.07%
11.31%
21.40%
47.36%
43.76%
79.73%
40.97%
21.40%
13.54%
21.21%
94.42%
78.76%
36.27%
2.84%
33.96%
93.90%
98.36%
36.27%
9.20%
47.62%
79.15%
30.12%
36.27%
5.74%
27.57%
91.35%
39.36%
23.26%
27.44%
37.16%
94.84%
77.86%
23.26%
7.23%
32.58%
93.25%
48.24%
23.26%
1.13%
25.99%
83.76%
67.65%
23.26%
15.59%
15.73%
77.82%
77.44%
18.97%
6.94%
23.83%
91.74%
53.79%
18.97%
19.02%
19.68%
81.70%
67.32%
18.97%
30.72%
19.80%
82.38%
99.98%
17.86%
1.13%
31.90%
92.98% 100.00%
17.86%
22.10%
58.24%
69.61%
16.78%
11.34%
15.48%
21.57%

Max. Value
Min Value

94.84%
69.07%

Normalized Data

FIDBlkGrp

100.00%
6.49%

36.27%
11.34%

47.36%
1.13%

58.24%
5.86%

(X – min) / (max – min)

Area
affected
No Tree by UHI
Elderly Househol
Canopy
Disabled Populati
d in
High
Cover Tempera
on
Poverty
ture
Zone

410390010022

0.39

0.13

0.21

0.52

0.62

410390023011

0.84

0.72

0.47

0.35

0.34

410390026002

0.76

0.29

0.30

0.34

0.00

410390027002

0.61

0.34

0.36

0.31

0.51

410390029021

0.57

0.50

0.33

0.64

0.23

410390031012

0.46

0.52

0.26

0.41

0.04

410390031013

0.64

0.70

0.26

0.39

0.34

410390031024

0.56

0.16

0.00

0.32

0.70

410390039001

0.61

0.00

0.42

0.22

0.75

410390039002

0.49

0.83

0.42

0.35

0.91

410390040001

0.00

0.05

0.40

1.00

0.72

410390040003

0.41

0.37

0.40

0.27

0.29

410390042001

0.98

0.77

1.00

0.04

0.54

410390042002

0.96

0.98

1.00

0.17

0.80

410390042003

0.39

0.25

1.00

0.10

0.41

410390043001

0.86

0.35

0.48

0.57

0.60

410390043002

1.00

0.76

0.48

0.13

0.51

410390043003

0.94

0.45

0.48

0.00

0.38

410390043004

0.57

0.65

0.48

0.31

0.19

410390044011

0.34

0.76

0.31

0.13

0.34

410390044012

0.88

0.51

0.31

0.39

0.26

410390044014

0.49

0.65

0.31

0.64

0.27

410390044032

0.52

1.00

0.26

0.00

0.50

410390044033

0.93

1.00

0.26

0.45

1.00

410390045021

0.02

0.11

0.00

0.31

0.30

Attribute

Weight

No Tree Canopy Cover
Area affected by UHI High Temperature Zone
Disabled
Elderly Population
Household in Poverty
Population with Limited English
Minority Population
Unemployed Population
Household with No Cars

8
9
6
7
5
1
2
3
4

Population with
Minority
Limited
Population
Unemployed
English Household
Population
with No CarsPopDensity (per sq. mi)
0.00%
21.59%
6.13%
18.59%
0.017312068
0.68%
17.23%
6.04%
14.33%
0.342278837
5.62%
33.04%
0.00%
0.00%
0.827192370
2.93%
18.24%
6.35%
10.05%
0.717927476
3.13%
22.30%
3.16%
26.65%
0.920810527
4.64%
19.80%
13.48%
7.43%
0.748039733
4.76%
10.89%
3.74%
17.34%
1.254244761
19.30%
42.39%
8.74%
24.64%
0.355206156
2.25%
34.65%
9.17%
46.65%
0.824512214
2.29%
23.97%
13.38%
49.87%
1.358730695
1.63%
8.42%
7.53%
52.33%
0.438701320
4.31%
22.22%
17.94%
13.64%
0.545942707
9.90%
32.76%
10.68%
23.67%
0.411426812
2.63%
23.98%
43.08%
46.03%
0.341530783
1.03%
20.37%
2.51%
9.89%
1.374094109
5.68%
32.54%
13.01%
29.51%
1.037826308
8.90%
43.08%
11.79%
10.42%
0.115303917
3.06%
25.04%
8.38%
3.61%
0.791439319
4.40%
32.45%
11.81%
5.24%
0.949617206
9.46%
32.25%
8.91%
11.71%
1.300026339
2.49%
21.23%
15.44%
2.01%
0.601848238
0.00%
21.40%
5.15%
44.67%
1.057596750
3.49%
21.50%
5.31%
4.54%
2.044540831
2.32%
16.76%
17.25%
14.77%
0.357279999
9.10%
23.46%
30.00%
30.07%
1.771457840
19.30%
0.00%

43 …
Purchase answer to see full
attachment

Order your essay today and save 30% with the discount code ESSAYHELP